Algemene voorwaarden Salarise

Introductie

 • Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik door geldnemers en investeerders (zoals hierna in artikel 1.2 gedefinieerd en samen hierna de “Gebruikers”) van het financieringsplatform dat via de website www.salarise.nl, haar app of andere digitale distributiekanalen wordt aangeboden (het “Platform”).
 • Het Platform brengt personen die een lening wensen (de “Geldnemers”) samen met partijen die in deze leningen wensen te investeren (de “Investeerders”).
 • De exploitant van het Platform is Salarise B.V., gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan de Van Diemenstraat 200, 1013 CP , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76059421 (“Salarise”).
 • Salarise staat ingeschreven in het openbare register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12047530 en heeft een vergunning voor het aanbieden van consumentenkrediet als bedoeld in artikel 2:60 van de Wet op het financieel toezicht. Salarise oefent niet het bedrijf van bank uit en staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank.
 • Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Salarise is opgenomen in het privacybeleid dat is in te zien via de website www.salarise.nl/privacybeleid (het “Privacybeleid”).

Gebruik maken van het Platform

 • Voordat gebruik kan worden gemaakt van het Platform dient elke Gebruiker akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, waardoor een overeenkomst tussen de Gebruiker en Salarise tot stand komt (de “Overeenkomst”).
 • Gebruikers zijn verplicht de inloggegevens voor het Platform strikt vertrouwelijk te behandelen. Iedere Gebruiker dient Salarise direct te informeren via support@salarise.nl indien een derde in het bezit is gekomen van de inloggegevens van, of anderszins toegang heeft verkregen tot, het account van de Gebruiker.
 • Gebruikers dienen ervoor te zorgen dat alle informatie die aan Salarise wordt verstrekt feitelijk juist, volledig en van toepassing is. Daarnaast is iedere Gebruiker verplicht informatiewijzigingen direct door te geven aan Salarise.
 • E-mail is het belangrijkste communicatiemiddel voor Salarise. Het is de verantwoordelijkheid van iedere Gebruiker om een actief privé e-mailadres aan te houden en er zorg voor te dragen dat dit e-mailadres bij het Platform is geregistreerd. Salarise raadt aan de persoonlijke pagina en het geregistreerde emailadres regelmatig te bekijken voor eventuele berichtgeving van Salarise.

Lenen

Salarise biedt leningen aan met de volgende karakteristieken: 

a) hoofdsom van EUR 1.000 t/m EUR 25.000; 

b) looptijd van 6 maanden t/m 10 jaar; 

c) vaste rente; en

d) maandelijkse betalingen volgens een annuïtair aflossingsschema.

 • Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) natuurlijk persoon woonachtig in Nederland; 

b) leeftijd bij aanvang van de lening tussen 18 en 65 jaar; 

c) Nederlandse bankrekening op naam van de Geldnemer bij een vergunninghoudende bank in de Europese Unie;

d) vast maandelijks inkomen uit een vaste dienstbetrekking van een in Nederland gevestigde Werkgever of in het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een looptijd zoals bedoeld onder 3.1.b korter dan de looptijd van de betreffende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het minimum van 6 maanden; en een maximum van 10 jaar.

Een aanvraag indienen
 • Een Geldnemer kan een lening aanvragen door het aanvraagformulier op de website te doorlopen.
 • Voordat de concept precontractuele informatie voor de aangevraagde kredietovereenkomst wordt toegestuurd, wordt de aanvraag (deels automatisch) beoordeeld. Voor deze beoordeling kan gebruik worden gemaakt van diensten van derde partijen, waaronder het Bureau Krediet Registratie en andere informatieleveranciers.
 • Salarise meldt deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft Salarise verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.
 • Indien de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de Geldnemer een aanbod voor de lening, bestaande uit een leningsovereenkomst (de “Leningsovereenkomst”), de bijbehorende Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet, een indicatieve aflossingstabel en deze Algemene Voorwaarden.
 • Een aanbod is kosteloos en vrijblijvend, dus het staat een Geldnemer altijd vrij om af te zien van het aanbod.
Een aanbod aanvaarden
 • Een Geldnemer aanvaardt het aanbod door in te stemmen met de Leningsovereenkomst en het afgeven van een machtiging voor de automatische incasso van de termijnbedragen op de bankrekening van Geldnemer, nadat het salaris wordt uitbetaald aan de Geldnemer door zijn of haar Werkgever die een samenwerking heeft met Salarise. Indien sprake is van een partner, dient ook de partner in te stemmen met de Leningsovereenkomst.
 • Nadat een Geldnemer het aanbod heeft aanvaard, komt de Leningsovereenkomst voorwaardelijk tot stand. Deze voorwaarden zijn een succesvolle afronding van het goedkeuringsproces door het Platform en de beschikbaarheid van voldoende middelen bij het Platform om de lening te financieren.
 • Ten behoeve van het goedkeuringsproces wordt de Geldnemer gevraagd informatie te verstrekken én toestemming te geven zodat deze informatie kan worden betrokken van de Werkgever.
 • Zodra aan de voorwaarden is voldaan, stelt het Platform de Geldnemer hiervan op de hoogte.
 • De Leningsovereenkomst kan kosteloos en zonder opgaaf van reden door de Geldnemer worden geannuleerd binnen 14 kalenderdagen na inwerkingtreding van de Leningsovereenkomst.

Betaling van termijnbedragen
 • Gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst is Salarise verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de Leningsovereenkomst.
 • Verschuldigde termijnbedragen worden automatisch geïncasseerd van de bankrekening van medewerker, nadat het salaris is uitbetaald aan de Geldnemer, en, na aftrek van servicekosten, doorbetaald aan Investeerders.
 • Wanneer een automatische incasso zoals bedoeld onder 3.20 niet is gelukt of wanneer een termijnbedrag wordt gestorneerd, ontvangt de Geldnemer een betalingsherinnering. Wanneer het termijnbedrag niet binnen de daarin gestelde termijn is ontvangen, is de geldnemer over het achterstallige bedrag Vertragingsrente verschuldigd.
 • Wanneer een Geldnemer drie of meer maanden in achterstand is, kan de incasso van de lening worden overgedragen aan een gespecialiseerd incassokantoor.
Het goedkeuringsproces
 • Op basis van de door de Geldnemer verstrekte informatie en ondersteunende documenten voert Salarise een aantal controles uit ter verificatie van de identiteit en de kredietwaardigheid van de Geldnemer. Tijdens deze controles kan gebruik worden gemaakt van diensten van derde partijen.
 • De informatie die wordt verkregen tijdens het goedkeuringsproces kan ertoe leiden dat de rente, de hoofdsom en/of de looptijd van de lening worden aangepast.
 • De informatie die wordt verkregen tijdens het goedkeuringsproces kan er ook toe leiden dat de Leningsovereenkomst door Salarise wordt geannuleerd.
Uitkering van het leenbedrag
 • Indien het goedkeuringsproces succesvol is afgerond en indien voldoende middelen beschikbaar zijn, wordt het leenbedrag ter beschikking gesteld aan de Geldnemer, tenzij artikel 3.17 van toepassing is.
 • Indien het doel van de lening is het aflossen van bestaande lening(en) van de Geldnemer, wordt de hoofdsom in eerste instantie door Salarise aangewend om de bestaande lening(en) van de Geldnemer af te lossen en wordt een eventueel resterend bedrag vervolgens ter beschikking gesteld aan de Geldnemer.
Investeerders
 • Zodra het leenbedrag ter beschikking is gesteld, kunnen de vorderingen door het Platform op anonieme basis te koop aangeboden aan Investeerders
Geen advies
 • Salarise geeft geen advies en toetst ook niet of Geldnemers ervaring hebben met persoonlijke leningen. Geldnemers dienen zelf de geschiktheid van een persoonlijke lening te beoordelen en bij voorkeur advies in te winnen alvorens een lening aan te vragen.
Extra aflossen
 • Het is Geldnemer altijd toegestaan een deel of de gehele lening zonder extra kosten af te lossen.

Investeren

Salarise biedt investeringen in persoonlijke leningen aan. Een investering heeft de volgende karakteristieken:

 • minimale investering van EUR 1000 en - in het geval dat de Investeerder een natuurlijk persoon is - een op enig moment maximaal totaal aan uitstaande investeringen van EUR 80.000;
 • spreiding van elke investering over een portefeuille met leningen;
 • automatische herinvestering van maandelijkse betalingen aan rente en aflossing; en
 • indien de Investeerder daar expliciet voor kiest een mix van leningen met hogere en lagere risicoklasses.

Om te kunnen investeren, dienen Investeerders minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • natuurlijk persoon woonachtig in Nederland of een in Nederland gevestigde rechtspersoon;
 • minimumleeftijd van 18 jaar in het geval van een natuurlijk persoon; en
 • Nederlandse bankrekening geregistreerd op naam van de Investeerder.
Investeerderaccount
 • Investeerders die wensen te investeren in leningen dienen zich via de website van het Platform te registreren door het aanmaken van een Investeerderaccount.
Investeren
 • Investeringen kunnen, al dan niet automatisch, vanaf een Nederlandse bankrekening via de persoonlijke pagina van de Investeerder worden gedaan op basis van beschikbare investeringsmogelijkheden.
 • Nadat de Investeerder het investeringsbedrag aan Salarise heeft betaald, draagt Salarise vorderingen uit hoofde van Leningsovereenkomsten over aan de Investeerder.
 • Ontvangen betalingen aan rente en aflossing worden automatisch geherinvesteerd.
 • Investeringen kunnen kosteloos binnen 48 uur na ontvangst van het investeringsbedrag door Salarise worden geannuleerd.
Investering beëindigen
 • De uitstaande investering(en) kan op twee manieren worden beëindigd. Door maandelijks uitbetalen (in plaats van herinvesteren) te activeren of door een verzoek in te dienen bij Salarise om de Vorderingen of een deel terug te leveren.
 • Wanneer maandelijks uitbetalen is geactiveerd worden ontvangen betalingen aan rente en aflossing niet automatisch geherinvesteerd, maar maandelijks uitbetaald op de bankrekening van de Investeerder.
 • Wanneer maandelijks uitbetalen is geactiveerd, wordt de investering niet verder gespreid.
 • Investeerders kunnen een verzoek indienen om een deel of de gehele Vordering van de Investeerder terug te leveren.
 • Indien Salarise akkoord gaat met de (terug)levering, is de Investeerder (naast de koopprijs) een vergoeding verschuldigd van 1% over het op te nemen bedrag. Het bedrag dat aan Vorderingen tussentijds kan worden (terug)geleverd is minimaal EUR 1000,-. Salarise zal eens per maand alle verzoeken in behandeling nemen en de betreffende Investeerders daarover informeren.
Betalingen en servicekosten
 • Gedurende de looptijd van de Investeringsovereenkomst is Salarise verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de Lenings- en Investeringsovereenkomsten.
 • De door Geldnemers verschuldigde termijnbedragen worden automatisch geïncasseerd op de bankrekening van medewerker, nadat het salaris is uitbetaald aan de Geldnemer . Na aftrek van kosten worden termijnbedragen doorbetaald aan Investeerders. De van toepassing zijnde kosten staan vermeld in de Investeringsovereenkomst.
Geen advies
 • Salarise geeft geen advies aan Investeerders met betrekking tot investeren via het Platform. Investeerders dienen zelf de geschiktheid van een investering te beoordelen en bij voorkeur contact op te nemen met een adviseur alvorens te investeren via het Platform.
 • De Investeerder verklaart door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden dat hij of zij voldoende kennis heeft van investeren in persoonlijke leningen en zich bewust is van, en voldoende inzicht heeft in de risico’s en de gevolgen die verbonden zijn aan het investeren in persoonlijke leningen via het Platform, waaronder het risico dat een investering gedeeltelijk of zelfs geheel verloren kan gaan.
De investeringsovereenkomst
 • Tijdens de registratie en na doorlopen van de vereiste stappen om klant te kunnen worden, verstrekt Salarise een voorwaardelijke investeringsovereenkomst (de “Investeringsovereenkomst”).
 • De Investeringsovereenkomst komt definitief tot stand wanneer de aanvraag hiertoe is goedgekeurd door Salarise.
Spreiding
 • Om het risico op verliezen voor Investeerders te beperken worden investeringen doorlopend gespreid over een portefeuille met leningen die niet in achterstand zijn.
 • Indien Salarise hogere risicoklassen aanbiedt, kan een Investeerder ervoor kiezen om naast leningen uit de standaard risicoklasse, te investeren in leningen met een hogere risicoklasse. Dit dient de Investeerder expliciet aan te geven via het Platform.
 • Een Investeerder kan de actuele spreiding van zijn of haar investering(en) op ieder gewenst moment inzien via de persoonlijke accountpagina.
Investeerderstoets en aanvullende informatie
 • In het geval een Investeerder een natuurlijk persoon is en het totaal aan uitstaande investeringen van een Investeerder door de investeringsaanvraag groter wordt dan EUR 1.000, neemt het Platform bij de Investeerder een investeerderstoets.
 • Het doel van deze Investeerderstoets is het toetsen van de geschiktheid van de Investeerder om via het Platform Vorderingen te kopen.
 • Wanneer het totaal aan uitstaande investeringen van de Investeerder door de investeringsaanvraag meer wordt dan EUR 5.000, EUR 10.000, EUR 20.000 of EUR 40.000, dient de Investeerder de investeerderstoets deels opnieuw af te leggen.
 • Wanneer een investeerder in totaal meer dan EUR 10.000 wenst te investeren, dient de Investeerder aanvullende informatie te verstrekken over zijn of haar identiteit.
 • Op basis van de door een Investeerder verstrekte informatie voert Salarise een aantal controles uit. Tijdens deze controles kan contact worden opgenomen met de Investeerder en/of met derde partijen voor aanvullende informatie.
 • De informatie die wordt verkregen tijdens het goedkeuringsproces kan ertoe leiden dat de Investeringsovereenkomst door Salarise wordt geannuleerd.
Risico's
 • Het kopen van Vorderingen via het Platform kent bepaalde risico’s, waaronder het risico dat een Geldnemer niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen. Omdat investeringen via het Platform niet gedekt zijn door enige garantieregeling, kunnen Investeerders een gedeelte van een investering of in theorie zelfs de gehele investering verliezen.

Investeren

 • De diensten van Salarise bestaan, en zijn beperkt tot, de diensten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar activiteiten op het Platform en dient voor elke beslissing zelf de risico’s af te wegen.
 • De beschikbaarheid van het Platform is onder andere afhankelijk van de apparatuur van de Gebruiker. Om toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van het Platform dienen Gebruikers over passende technische faciliteiten te beschikken.
 • Hoewel Salarise ernaar streeft om het Platform altijd beschikbaar te houden, is Salarise daartoe niet verplicht. Indien het Platform onderhouden moet worden, als technische maatregelen nodig zijn om het functioneren van het Platform te handhaven of te verbeteren of als het Platform wordt blootgesteld aan gebeurtenissen buiten de controle van Salarise, heeft Salarise het recht de beschikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of geheel op te schorten.

Aansprakelijkheid

 • De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld ter informatie. Salarise geeft geen advies en voert op grond van vastgestelde criteria een controle uit met betrekking tot Geldnemers. Op grond van deze controle kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de juistheid van de verkregen en verstrekte informatie.
 • Om Gebruikers te identificeren en te beoordelen werkt Salarise samen met derde partijen. Hoewel Salarise deze derde partijen zorgvuldig selecteert, kan zij niet instaan voor de juistheid van de informatie die deze derden aan haar verstrekken.
 • Salarise is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die een Gebruiker leidt, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Salarise.

Klachten

 • Een klacht kan per e-mail worden verstuurd aan support@salarise.nl of per brief worden verstuurd aan:

Salarise B.V.
Van Diemenstraat 200
1013 CP Amsterdam

Het Platform is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost door het Platform, kan Geldnemer een klacht indienen via https://www.kifid.nl/klacht-indienen/ Klachten kunnen ook ingestuurd via het Europese ODR Platform. Een klacht kan ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

Wijzigingen

 • Salarise is bevoegd de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, te wijzigen en/of aan te vullen zonder dat toestemming, goedkeuring of medewerking van Gebruikers daarvoor is vereist en zonder dat Salarise enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening is verschuldigd.

Toepasselijk recht en forum

 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?

Wij denken graag met je mee!
Bel 020 24 45 395 of stuur een email naar support@salarise.nl