Algemene voorwaarden & privacy

1. Introductie

1.2 Het Platform brengt personen die een lening wensen (de “Geldnemers”) samen met partijen die in deze leningen wensen te investeren (de “Investeerders”).

1.3 De exploitant van het Platform is Salarise B.V., gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan de Van Diemenstraat 200, 1013 CP Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76059421 (“Salarise”).

1.4 Salarise staat ingeschreven in het openbare register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12047530 en heeft een vergunning voor het aanbieden van consumentenkrediet als        bedoeld in artikel 2:60 van de Wet op het financieel toezicht. Salarise oefent niet het bedrijf van bank uit en staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

1.5 Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Salarise is opgenomen in het privacybeleid dat is in te zien via de website www.salarise.nl/privacybeleid (het “Privacybeleid”).

2. Gebruik maken van het Platform

2.1 Voordat gebruik kan worden gemaakt van het Platform dient elke Gebruiker akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, waardoor een overeenkomst tussen de Gebruiker en Salarise tot stand komt (de “Overeenkomst”).

2.2 Gebruikers zijn verplicht de inloggegevens voor het Platform strikt vertrouwelijk te behandelen. Iedere Gebruiker dient Salarise direct te informeren via support@salarise.nl indien een derde in het bezit is gekomen van de inloggegevens van, of anderszins toegang heeft verkregen tot, het account van de Gebruiker.

2.3 Gebruikers dienen ervoor te zorgen dat alle informatie die aan Salarise wordt verstrekt feitelijk juist, volledig en van toepassing is. Daarnaast is iedere Gebruiker verplicht informatiewijzigingen        direct door te geven aan Salarise.

2.4 E-mail is het belangrijkste communicatiemiddel voor Salarise. Het is de verantwoordelijkheid van iedere Gebruiker om een actief privé e-mailadres aan te houden en er zorg voor te dragen dat dit e-mailadres bij het Platform is geregistreerd. Salarise raadt aan de persoonlijke pagina en het geregistreerde e-mailadres regelmatig te bekijken voor eventuele berichtgeving van Salarise.

2.5 Salarise communiceert in het Nederlands en is gerechtigd om alle informatie digitaal ter beschikking te stellen.

3. Lenen

3.1 Salarise biedt leningen aan met de volgende karakteristieken:

     a) hoofdsom van EUR 1.000 t/m EUR 25.000;

     b) looptijd van 6 maanden t/m 10 jaar;

     c) vaste rente; en

     d) maandelijkse betalingen volgens een annuïtair aflossingsschema.

3.2 Iemand die een aanvraag indient om een aanbod voor een lening te ontvangen, zorgt ervoor dat de aanvraag ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet:

   a)   De hoofdaanvrager en een eventuele partner zijn natuurlijke personen;

    b) Leeftijd bij het indienen van de aanvraag is minimaal 21, de lening moet zijn afgelost voor het 76ste levensjaar. Deze leeftijdsgrenzen zijn ook van toepassing op een eventuele partner wanneer voor de lening ook op het inkomen van de partner wordt geleund;

      c) De hoofdaanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit, nationaliteit van een EU/EER land, Zwitserland of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;

      d) De hoofdaanvrager woont en werkt tenminste 2 jaar onafgebroken in Nederland. Deze voorwaarde is ook van toepassing op een eventuele partner wanneer voor de lening ook op het inkomen van de partner wordt geleund;

      e) De hoofdaanvrager werkt bij een Werkgever die met Salarise samenwerkt. De hoofdaanvrager beschikt over een vast maandelijks inkomen uit een dienstverband voor onbepaalde tijd, een dienstverband voor bepaalde tijd of een uitzendcontract (geen fase A, 1 of 2 uitzendovereenkomst);

       f) Een eventuele partner beschikt over structureel inkomen uit een van de volgende categorieën:

                 a. Salaris van een in Nederland gevestigde onderneming uit een tijdelijk dienstverband (geen fase A, 1 of 2 uitzendovereenkomst) of een dienstverband voor onbepaalde tijd;

                 b. Inkomen als zelfstandige ondernemer (Eenmanszaak, VOF, Maatschap of B.V.);

                c. Inkomen uit een WAO, WIA-IVA, WIA-WGA of Wajonguitkering;

                d. Inkomen uit een overige overheidsuitkering waarbij de uitkeringsduur gelijk of langer is dan de looptijd van de lening;

                e. inkomen in het kader van de WSW;

                f. inkomen uit pensioenuitkering.

      g) Nederlandse bankrekening op naam van de hoofdaanvrager bij een vergunninghoudende bank in de Europese Unie; en

       h) Alle informatie die in het kader van de aanvraag door of namens de Geldnemer is verstrekt, is juist, volledig en niet misleidend.

3.3 Het bedrag van een lening moet verantwoord zijn ten opzichte van de financiële situatie van de Geldnemer en het leendoel.

Een aanbod voor een lening aanvragen

3.4 Een Geldnemer kan een aanbod voor een lening aanvrager door daartoe een verzoek in te dienen via zijn of haar account.

3.5 Voordat een aanbod wordt toegestuurd, wordt de aanvraag (deels automatisch) beoordeeld. Voor deze beoordeling kan gebruik worden gemaakt van diensten van derde partijen, waaronder het Bureau Krediet Registratie en andere informatieleveranciers.

3.6 Indien de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de Geldnemer een aanbod voor de lening, bestaande uit een leningsovereenkomst (de “Leningsovereenkomst”), de bijbehorende Europese                      standaardinformatie inzake consumentenkrediet, een indicatieve aflossingstabel en deze Algemene Voorwaarden.

3.7 Een aanbod is kosteloos en vrijblijvend, dus het staat een Geldnemer altijd vrij om af te zien van het aanbod.

Een aanbod aanvaarden

3.8 Een Geldnemer aanvaardt het aanbod door in te stemmen met de Leningsovereenkomst en het afgeven van een machtiging voor de automatische incasso van de termijnbedragen op de   bankrekening van Geldnemer, nadat het salaris wordt uitbetaald aan de Geldnemer door zijn of haar Werkgever die een samenwerking heeft met Salarise. Indien sprake is van een partner, dient ook de partner in te stemmen met de Leningsovereenkomst.

3.9 Nadat een Geldnemer het aanbod heeft aanvaard, komt de Leningsovereenkomst voorwaardelijk tot stand. Deze voorwaarden zijn een succesvolle afronding van het goedkeuringsproces door het Platform en de beschikbaarheid van voldoende middelen bij het Platform om de lening te         financieren.

3.10 Zodra aan de voorwaarden is voldaan, stelt het Platform de Geldnemer hiervan op de hoogte.

3.11 De Leningsovereenkomst kan kosteloos en zonder opgaaf van reden door de Geldnemer worden geannuleerd binnen 14 kalenderdagen na inwerkingtreding van de Leningsovereenkomst.

Het goedkeuringsproces

3.12 Om de informatie in de aanvraag te kunnen controleren wordt de Geldnemer gevraagd om onderbouwende documenten en eventuele aanvullende informatie te verstrekken.

3.13 Op basis van de door de Geldnemer verstrekte informatie en ondersteunende documenten voert Salarise een aantal controles uit ter verificatie van de identiteit en de kredietwaardigheid van de Geldnemer. Tijdens deze controles kan gebruik worden gemaakt van diensten van derde partijen.

3.14 De informatie die wordt verkregen tijdens het goedkeuringsproces kan ertoe leiden dat de rente, de hoofdsom en/of de looptijd van de lening worden aangepast.

3.15 Wanneer een Geldnemer drie of meer maanden in achterstand is, kan de incasso van de lening worden overgedragen aan een gespecialiseerd incassokantoor.

Uitkering van het leenbedrag

3.16 Indien het goedkeuringsproces succesvol is afgerond en indien voldoende middelen beschikbaar zijn, wordt het leenbedrag ter beschikking gesteld aan de Geldnemer, tenzij artikel 3.17 van toepassing is.

3.17 Indien het doel van de lening is het aflossen van bestaande lening(en) van de Geldnemer, wordt de hoofdsom in eerste instantie door Salarise aangewend om de bestaande lening(en) van de Geldnemer af te lossen en wordt een eventueel resterend bedrag vervolgens ter beschikking gesteld aan de Geldnemer.

Investeerders

3.18 Zodra het leenbedrag ter beschikking is gesteld, kunnen de vorderingen door het Platform op anonieme basis te koop aangeboden aan Investeerders. De Vorderingen zijn, tenzij anders is bepaald in de Investeringsovereenkomst, voor de Investeerder niet overdraagbaar aan derden.

Betaling van termijnbedragen

3.19 Gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst is Salarise verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de Leningsovereenkomst.

3.20 Verschuldigde termijnbedragen worden automatisch geïncasseerd van de bankrekening van Geldnemer, nadat het salaris is uitbetaald aan de Geldnemer, en, na aftrek van servicekosten, doorbetaald aan Investeerders.

3.21 Wanneer een automatische incasso niet is gelukt of wanneer een termijnbedrag wordt gestorneerd, ontvangt de Geldnemer een betalingsherinnering. Wanneer een termijnbedrag niet            binnen 14 kalenderdagen nadat het was verschuldigd is ontvangen, is de Geldnemer over de achterstallige hoofdsom Vertragingsrente verschuldigd vanaf dat de dag waarop het was verschuldigd.

3.22 Wanneer een Geldnemer in achterstand is, kan de incasso van de lening worden overgedragen aan een incassobureau.

Extra aflossen

3.23 Het is Geldnemer altijd toegestaan een deel of de gehele lening zonder extra kosten af te lossen.

Geen advies

3.24 Salarise geeft geen advies en toetst ook niet of Geldnemers ervaring hebben met persoonlijke leningen. Geldnemers dienen zelf de geschiktheid van een persoonlijke lening te beoordelen en bij voorkeur advies in te winnen alvorens een lening aan te vragen.

4. Investeren

4.1 Salarise biedt investeringen in persoonlijke leningen aan. Een investering heeft de volgende karakteristieken:

      a) minimale investering van EUR 1.000 en - in het geval dat de Investeerder een natuurlijk persoon is - een op enig moment maximaal totaal aan uitstaande investeringen van EUR 80.000;

       b)  spreiding van elke investering over een portefeuille met leningen; en

       c) tenzij anders overeengekomen met de Investeerder, automatische herinvestering van maandelijkse betalingen aan rente en aflossing.

4.2 Om te kunnen investeren, dienen Investeerders minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

       a) natuurlijk persoon woonachtig in Nederland of een in Nederland gevestigde rechtspersoon;

        b) minimumleeftijd van 18 jaar in het geval van een natuurlijk persoon; en

        c) Nederlandse bankrekening geregistreerd op naam van de Investeerder.

Investeren

4.3 Investeerders die wensen te investeren in leningen dienen zich via de website van het Platform te registreren door het aanmaken van een Investeerdersaccount.

De investeringsovereenkomst

4.4 Tijdens de registratie en na doorlopen van de vereiste stappen om klant te kunnen worden, verstrekt Salarise een voorwaardelijke investeringsovereenkomst (de         “Investeringsovereenkomst”).

4.5 De verplichtingen van Salarise onder de Investeringsovereenkomst zijn onderhevig aan de                 opschortende voorwaarde dat de Investeerder zijn of haar eerste investeringsbedrag heeft overgemaakt.  De Investeringsovereenkomst komt definitief tot stand wanneer de aanvraag hiertoe is goedgekeurd door Salarise.

Investeren

4.6 Investeringen kunnen, al dan niet automatisch, via de persoonlijke pagina van de Investeerder worden gedaan op basis van beschikbare investeringsmogelijkheden.

4.7 Nadat de Investeerder het investeringsbedrag aan Salarise heeft betaald, draagt Salarise vorderingen uit hoofde van Leningsovereenkomsten over aan de Investeerder door middel van een akte van cessie tussen Salarise en de Investeerder en registratie van de akte van cessie bij de belastingdienst door Salarise.

4.8 Ontvangen betalingen aan rente en aflossing worden automatisch geherinvesteerd, tenzij anders overeengekomen.

4.9 Investeringen kunnen kosteloos binnen 48 uur na ontvangst van het investeringsbedrag door Salarise worden geannuleerd.

Spreiding

4.10 Om het risico op verliezen voor Investeerders te beperken worden investeringen doorlopend gespreid over de portefeuille met vorderingen uit hoofde van leningen die door Salarise verstrekt zijn.

4.11 Zodra leningen in achterstand zijn, lopen deze niet meer mee in het spreidingsproces, zodat nieuwe investeringen worden gedaan in leningen die niet in achterstand zijn.

4.12 Een Investeerder kan de actuele spreiding van zijn of haar investering(en) op ieder gewenst moment inzien via de persoonlijke accountpagina.

Investering opnemen

4.13 De uitstaande investering(en) kan op twee manieren worden opgenomen. Door maandelijks uitbetalen (in plaats van herinvesteren) te activeren of door een verzoek in te dienen bij Salarise om (een deel van) de investering op te nemen door verkoop van (een deel van) de vorderingen door de           Investeerder aan Salarise en teruglevering van (een deel van) de vorderingen door de Investeerder aan Salarise door middel van een akte van retrocessie en registratie van de akte van retrocessie bij de belastingdienst door Salarise.

4.14 Wanneer maandelijks uitbetalen is geactiveerd worden ontvangen betalingen aan rente en aflossing niet automatisch geherinvesteerd, maar maandelijks uitbetaald op de bankrekening van de Investeerder.

4.15 Een Investeerder die (een deel van) zijn of haar investeringen ineens wil opnemen kan een verzoek bij Salarise indienen om de door de Investeerder gekochte vorderingen terug te kopen en teruglevering van de vorderingen te accepteren. Dit verzoek kan via de persoonlijke pagina worden ingediend. Salarise is niet verplicht om een dergelijk verzoek in te willigen en neemt in de beoordeling van verzoeken bijvoorbeeld mee hoeveel verzoeken zijn ontvangen en nog verwacht worden. Een           opnameverzoek wordt na beoordeling (gedeeltelijk) ingewilligd door Salarise of afgewezen.

4.16 Indien Salarise akkoord gaat met de (terug)koop en (terug)levering zoals bedoeld in artikel 4.15, is de Investeerder een vergoeding verschuldigd van 1% over het op te nemen bedrag. Salarise zal eens per maand alle verzoeken in behandeling nemen en de betreffende Investeerders daarover            informeren

Investeerderstoets en aanvullende informatie

4.17 In het geval een Investeerder een natuurlijk persoon is en het totaal aan uitstaande investeringen van een Investeerder door de investeringsaanvraag groter wordt dan EUR 500, neemt het           Platform bij de Investeerder een investeerderstoets.

4.18 Het doel van deze Investeerderstoets is het toetsen van de geschiktheid van de Investeerder om via het Platform in persoonlijke leningen te investeren door vorderingen te kopen.

4.19 Wanneer het totaal aan uitstaande investeringen van de Investeerder door de investeringsaanvraag meer wordt dan EUR 5.000, EUR 10.000, EUR 20.000 of EUR 40.000, dient de            Investeerder de investeerderstoets deels opnieuw af te leggen.

4.20 Op basis van de door een Investeerder verstrekte informatie voert Salarise een aantal controles uit. Tijdens deze controles kan contact worden opgenomen met de Investeerder en/of met derde partijen voor aanvullende informatie.

4.21 De informatie die wordt verkregen tijdens het goedkeuringsproces of informatie die in de loop van de Investeringsovereenkomst bekend wordt bij Salarise kan ertoe leiden dat de investeringsaanvraag wordt afgewezen of dat de Investeringsovereenkomst door Salarise wordt opgezegd.

Risico's

4.22 Het kopen van Vorderingen via het Platform kent bepaalde risico’s, waaronder het risico dat een Geldnemer niet in staat is om aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen. Omdat           investeringen via het Platform niet gedekt zijn door enige garantieregeling, kunnen Investeerders een gedeelte van een investering of in theorie zelfs de gehele investering verliezen.

Geen advies

4.23 Salarise geeft geen advies aan Investeerders met betrekking tot investeren via het Platform. Investeerders dienen zelf de geschiktheid van een investering te beoordelen en bij voorkeur contact op te nemen met een adviseur alvorens te investeren via het Platform.

4.24 De Investeerder verklaart door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden dat hij of zij voldoende kennis heeft van investeren in persoonlijke leningen en zich bewust is van, en           voldoende inzicht heeft in de risico’s en de gevolgen die verbonden zijn aan het investeren in persoonlijke leningen via het Platform, waaronder het risico dat een investering gedeeltelijk of zelfs geheel verloren kan gaan.

5. Beschikbaarheid van het platform

5.1 De diensten van Salarise bestaan, en zijn beperkt tot de diensten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar activiteiten op het Platform en dient voor elke beslissing zelf de risico’s af te wegen.

5.2 De beschikbaarheid van het Platform is onder andere afhankelijk van de apparatuur van de Gebruiker. Om toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van het Platform dienen Gebruikers over passende technische faciliteiten te beschikken.

5.3 Hoewel Salarise ernaar streeft om het Platform altijd beschikbaar te houden, is Salarise daartoe niet verplicht. Indien het Platform onderhouden moet worden, als technische maatregelen nodig zijn om het functioneren van het Platform te handhaven of te verbeteren of als het Platform wordt blootgesteld aan gebeurtenissen buiten de controle van Salarise, heeft Salarise het recht de        beschikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of geheel op te schorten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld ter informatie. Salarise geeft geen advies en voert op grond van vastgestelde criteria een controle uit met betrekking tot Geldnemers. Op grond van deze controle kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de juistheid van de verkregen en verstrekte informatie.

6.2 Om Gebruikers te identificeren en te beoordelen werkt Salarise samen met derde partijen. Hoewel Salarise deze derde partijen zorgvuldig selecteert, kan zij niet instaan voor de juistheid van de informatie die deze derden aan haar verstrekken.

6.3 Salarise is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die een Gebruiker lijdt, behalve in geval van opzet of grove schuld.

7. Klachten

7.1 Een klacht kan per e-mail worden verstuurd aan support@salarise.nl of per brief worden verstuurd aan:

Salarise B.V.
Van Diemenstraat 200, 1013 CP
Amsterdam

7.2 Het Platform is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost door het Platform, kan Geldnemer een klacht indienen via https://www.kifid.nl/klacht-indienen/ Klachten kunnen ook worden ingestuurd via het Europese ODR Platform. Een klacht kan ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

8. Wijzigingen

8.1 Salarise is bevoegd de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, te wijzigen en/of aan te vullen zonder dat toestemming, goedkeuring of medewerking van Gebruikers daarvoor is vereist en zonder dat Salarise enige schadevergoeding, compensatie of andere genoegdoening is verschuldigd

9. Toepasselijk recht en forum

9.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacybeleid Salarise

Privacy Statement

Salarise B.V. en Stichting Derdengelden Salarise, hierna te noemen Salarise, verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van de werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot goed. In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres en BSN-nummer. Echter ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Salarise 
uw persoonsgegevens?

Salarise verzamelt en verwerkt gegevens over haar cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web-statistieken te ontwikkelen. Daarnaast verzamelt en bewerkt Salarise persoonsgegevens van sollicitanten en werknemers.

Welke persoonsgegevens 
verwerkt Salarise en waarom?

Salarise verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien er voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomst of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van cliënten

Van onze cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens die op een paspoort of vergelijkbaar ID document zijn opgenomen
 • Beroep en, indien van toepassing, de functie die een persoon uitoefent in een onderneming
 • Nummer van bank- en effectenrekening
 • Gegevens met betrekking tot het login systeem van Salarise
 • Gegevens over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring, etc.
 • Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:
  ⦁ Strafrechtelijke gegevens
  ⦁ Biometrische gegevens, voor zover deze blijken uit het ID-bewijs

Gegevens verkregen van derden:

 • Gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.
 • Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals BKR, faillissementsregisters, kranten, internet en sociale media.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u zich wenst in te schrijven voor een nieuwsbrief via de website hebben wij een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen daarnaast deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. De gegevens die we vastleggen zijn de volgende:

 • Geanonimiseerde IP-adressen
 • Gegevens over de het bezoek van de pagina, of zoekopdrachten op de pagina
 • Indien u zich via de website abonneert op de nieuwsbrief van Salarise, ontvangen wij daartoe uw e-mailadres
 • Cookies (zie voor meer informatie hieronder)

Salarise tracht niet via deze website gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Salarise wel zou trachten dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Salarise instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Persoonsgegevens van sollicitanten en werknemers

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige contactgegevens
 • Nationaliteit, geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties
 • Bankrekeningnummer
 • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
 • Pasfoto
 • (Kopie) ID-bewijs of paspoort
 • BSN

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken.
De persoonsgegevens die wij van kandidaten, sollicitanten en werknemers ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden: om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren, om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies op de website

Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites. Wij verwerken de volgende gegevens van gebruikers van onze website: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze websites en –pagina’s bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de websites die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde) en welke informatie u bekijkt. In ons Cookiestatement dat op de website is te vinden, leest u welke cookies wij precies gebruiken en waarvoor. Hierin kunt u ook lezen hoe u categorieën van cookies uitschakelt zodat hiervan geen cookies meer worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaart Salarise uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Kan Salarise uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Mocht het voor de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe beveiligt Salarise uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salarise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salarise.nl. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop Salarise met persoonsgegevens omgaat?

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Salarise met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Salarise. U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres support@salarise.nl of per gewone post:

Salarise
Van Diemenstraat 94
1013 CN Amsterdam

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons